Skriv ut den här sidan

Pågående projekt och studier

Här samlar vi intressanta pågående projekt och studier. Fler studier och projekt kommer att presenteras inom kort.

Läkemedelsstudie för patienter med Reumatoid Artrit

Patienter med Reumatoid Artrit erbjuds deltagande i en läkemedelsstudie där ett nytt läkemedel, en så kallad JAK-hämmare, prövas och jämförs med det redan etablerade läkemedlet Orencia.
Patienter som är intresserade av att delta i studien får först genomgå provtagning och undersökningar för att avgöra om det är lämpligt att delta i studien eller ej.

Studien pågår i två perioder. I den första perioden, som pågår i sex månader, lottas studiedeltagarna (randomiseras) till antingen det nya läkemedlet eller till Orencia. Läkemedlen ges som infusions- och injektionsbehandling. Varken studiedeltagaren eller studiepersonalen har kännedom om vilket av de två preparaten som deltagaren lottas till (dubbelblindad studie). Efter sex månader får alla studiedeltagare fortsätta behandlingen med det nya läkemedlet (Upadacitinib).

De första fyra besöken i studien sker varannan vecka för att sedan glesas ut till var fjärde vecka. Under hela studieperioden har deltagarna möjlighet att via telefon nå studiepersonal på kontorstid.

Läkemedelsstudie för patienter med Psoriasisartrit

Du med psoriasisartrit som har pågående sjukdomsaktivitet i både hud och leder, inbjuds att delta i en läkemedelsstudie. Syftet med studien är att jämföra två registrerade läkemedel beträffande effekten på symptom från leder och hud. Båda läkemedlen används idag i klinisk vård

Du som är intresserade av att delta i studien får först genomgå provtagning och undersökningar för att avgöra om det är lämpligt att delta i studien eller ej.

Studiedeltagarna lottas (randomiseras) till ett av de två läkemedel som ingår i studien. I denna studie ingår inte placebo utan alla deltagare får verksamt läkemedel.

Planerad studietid är ett år. Under det första halvåret sker besöken på mottagningen en gång per månad för att under det andra halvåret glesas ut till varannan månad. Under hela studieperioden har du som deltagare möjlighet att via telefon nå studiepersonal på kontorstid.

Läkemedelsstudie om ryggsmärta ”SKIPPAIN"

Patienter med inflammatorisk ryggsjukdom (ankyloserande spondylit) och patienter med inflammatorisk ledsjukdom med ryggsmärta inbjuds att delta i läkemedelsstudien ”SKIPPAIN”.

I denna studie utvärderar man framför allt hur studieläkemedlet påverkar ryggsmärta.

Patienter som är intresserade av att delta i studien som pågår i sex månader, får först genomgå provtagning och undersökningar för att avgöra om det är lämpligt att delta i studien eller ej.

Studiedeltagarna lottas (randomiseras) till antingen aktiv läkemedelssubstans eller overksam substans (placebo). Varken studiedeltagaren eller studiepersonalen har kännedom om vilken substans deltagaren lottas till (dubbelblindad studie). Den aktiva läkemedelssubstansen är ett läkemedel som är registrerat och används i den kliniska vården. Efter åtta veckor får även patienter som lottats till overksam substans den aktiva läkemedelssubstansen.

De första fyra besöken sker en ggr/vecka för att sedan glesas ut till var fjärde vecka. Under hela studieperioden har deltagarna möjlighet att via telefon nå studiepersonal på kontorstid.

NORD-STAR - en studie kring reumatism

NORD-STAR är en studie som genomförs i hela Norden. Målet är att 800 patienter ska delta i studien.

Syftet med studien är att jämföra effekten mellan fyra olika läkemedelsbehandlingar. Det är beprövade läkemedel som alla är godkända av Läkemedelsverket och rutinmässigt används för att behandla olika reumatologiska sjukdomar. Studien pågår i cirka 80 veckor.

Du som får diagnosen ledgångsreumatism och i övrigt uppfyller kriterierna för att ingå i studien kommer att bli tillfrågad om Du vill delta. Om Du är intresserad får Du först en noggrann information om studien, både skriftlig och muntlig, samt möjlighet att ställa frågor.

Som studiedeltagare har du möjlighet att nå studiepersonalen per telefon alla vardagar under hela studietiden.

Svensk Reumatologis Kvalitetsregisters biobank

Du kan bli tillfrågad om du vill lämna blodprov till Svensk Reumatologis Kvalitetsregisters biobank (SRQ:s biobank). Det innebär att du vid ett provtagnings tillfälle lämnar fyra rör med blod.

Provtagningen kan ske i samband med ditt besök på mottagningen eller vid ett annat tillfälle på en vårdcentral. Blodproven används för att leta efter så kallade biomarkörer och gener som kan hjälpa till att förutsäga reumatisk sjukdom, prognos och behandlingsval i ett så tidigt skede som möjligt.  Läs gärna mer om Svensk Reumatologis Kvalitetsregister och biobank på 

EIRA – Epidemiologisk undersökning av riskfaktorer för Reumatoid Artrit

Om du nyligen har fått diagnosen ledgångsreumatism blir du tillfrågad om du vill delta i EIRA-studien. I EIRA-studien, som utgår från Karolinska Institutet, undersöks varför människor drabbas av ledgångsreumatism.

Insamlad data från EIRA-studien har bland annat gett oss viktig kunskap om att rökning är en betydande riskfaktor för att utveckla ledgångsreumatism och att behandlingen kan påverkas negativt. Men fortfarande finns många frågor kring sjukdomen.

För dig som önskar delta i studien innebär det att du i hemmet får fylla i ett frågeformulär om livsstil och miljö som sedan skickas i förfrankerat kuvert. Du får också lämna två rör med blod. Läs gärna mer om studien på.

Risk RA

Du som har en för ledgångsreumatism vanlig antikropp, så kallad anti-CCP, i blodet men där diagnosen ledgångsreumatism inte kan fastställas vid ett undersökningstillfälle erbjuds att delta i studien Risk RA. Deltagande i Risk RA-studien innebär att du får lämna extra blodprover, fylla i frågeformulär om din hälsa samt undersöka lederna med ultraljud.

Uppföljning sker sedan efter ett år men du uppmanas att under året kontakta Centrum för reumatologi vid eventuell försämring och blir då kallad för ny bedömning och ett nytt besök i studien.