Skriv ut den här sidan

Studenter och utbildning

Välkommen till Akademiskt specialistcentrum på Torsplan!

Akademiskt specialistcentrum (ASC) öppnade för patienter i december 2017 och är ett center för specialiserad öppenvård bestående av tre enheter:

Centrum för diabetes som bedriver specialiserad öppenvård för patienter med typ 1 och typ 2-diabetes.

Centrum för neurologi som bedriver specialiserad öppenvård för patienter med MS och Parkinson.

Centrum för reumatologi som bedriver specialiserad öppenvård för patienter med inflammatoriska led- och ryggsjukdomar.

Framtidens hälso- och sjukvård 

ASC är en del av Framtidens hälso- och sjukvård inom Stockholms läns landsting som bland annat innebär att specialiserad öppenvård, som inte kräver akutsjukhusens resurser, flyttas ut från sjukhusen. Med den vårdstrukturen kommer majoriteten av all vård att bedrivas utanför sjukhusen.

Förutom att bedriva specialiserad öppenvård för patienter har ASC ett uppdrag att bedriva utbildning och forskning. Den akademiska delen av uppdraget är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet.

Uppdraget för ASC innebär också att utveckla nya arbetssätt och e-hälsolösningar samt att öka patienters delaktighet i vården.

Vården på samtliga enheter utgår från ett personcentrerat förhållningssätt och ett nära samarbete sker med de olika patientföreningarna.

Öppenvårdsmottagningar och patientutbildning

Verksamheten på ASC består av öppenvårdsmottagningar och patientutbildning, inom de olika professioner som finns på ASC, liksom infusionsbehandlingar och ett ständigt pågående utvecklingsarbete.

Som student kommer du att tillsammans med handledare och andra studenter, inom olika professioner och på olika nivåer i utbildningen, delta i den dagliga verksamheten på ASC.

Peer-learning

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) utgår från lärstilen peer-learning, som innebär att studenter på samma utbildningsnivå lär tillsammans och återkopplar till varandra, samt reflekterar över sitt eget lärande och utveckling utifrån kursmålen med hjälp av en logg-bok.

Utbildningsmomenten på ASC omfattar även interprofessionellt lärande och innebär att, när så är lämpligt, studenter inom olika professioner lär av och med varandra.

Vi som arbetar på ASC är måna om att skapa en bra lärandemiljö och att utveckla verksamheten och tar därför tacksamt emot synpunkter och feed-back från studenter.

Vi hoppas att du ska trivas i vår verksamhet!